Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Contactlens Studio gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijk of gedrukte voorwaarden van de koper. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met huidige voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door Contactlens Studio werden aanvaard.

Het aanbod:

Het aanbod op www.contactlensstudio.be bestaat uit contactlenzen, lenzenvloeistof en accessoires.

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Bestelling:

De bestellingen gebeuren online op de website www.contactlensstudio.be, per e-mail of telefonisch. De Koper krijgt een bevestiging en een overzicht van zijn bestelling per e-mail. Alle door Contactlens Studio uitgebrachte offertes op de website zijn vrijblijvend. Zij worden pas bindend na bevestiging van de bestelling op de website en na ontvangst van de orderbevestiging van de geplaatste bestelling per e-mail door Contactlens Studio.

Levering:

Voor zendingen binnen de Benelux rekent Contactlens studio een bedrag aan van 6.60 Euro per verzending voor klanten zonder een Servicepack. Klanten met een Servicepack, of Servicepack Flex hebben i.g.v.maandlenzen  recht op 3 gratis verzendingen per jaar, i.g.v. daglenzen recht op 5 gratis verzendingen per jaar. Voor verzendingen buiten de Benelux rekent Contactlens Studio een bedrag van minimaal 6,60 Euro aan. Er wordt pas geleverd na ontvangst van de betaling. De meeste goederen zijn uit voorraad leverbaar. De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. Een vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper heeft evenmin het recht in dat geval de uitvoering van enige op hem jegens Contactlens Studio rustende verplichting op te schorten. In geval van overmacht is Contactlens Studio naar zijn keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat koper jegens Contactlens studio aanspraak kan maken op enige vergoeding. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens Contactlens Studio rustende verplichting uit de overeenkomst heeft Contactlens Studio het recht verdere leveringen en diensten op te schorten. Bij levering ontvangt de koper een factuur.

Prijs:

De prijzen van de producten van Contactlens Studio staan op de website vermeld en worden behoudens overmacht door Contactlens Studio gegarandeerd. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief 21% BTW. Leveringskosten zijn niet inbegrepen, hiervoor wordt verwezen naar artikel 3.

Betaling:

De betalingen gebeuren online, per overschrijving of contant in Contactlens Studio. De online-betalingen worden beveiligd en vinden plaats via een secure server. In geval van betaling via overschrijving worden de goederen pas geleverd na ontvangst van de betaling. Meer informatie met betrekking tot de betaling vind je op www.mollie.be. Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Contactlens Studio in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.

Servicepack:

Contactlens Studio biedt voor de aankoop van de goederen tevens een abonnementsformule aan. De prijs voor de bestelde goederen, voorwerp van het abonnement, wordt voorafgaandelijk aan contractsluiting aan de koper medegedeeld. Bij aanvaarding van deze abonnementsformule zal de koper om de zes maanden bij maandlenzen, om de 3 maanden bij daglenzen, herinnerd worden aan een lenscontrole en worden  de bestelde goederen toegestuurd op verzoek van de klant. De eerste levering kan enkel plaatsvinden indien de mandaat door de klant volledig werd ingevuld. Zodra het bedrag wordt geïnd zal de bestelling verstuurd worden.


De betaling van de goederen gebeurt op maandbasis via een online betaalplatform, waarbij maandelijks de rekening van de koper zal worden gedebiteerd ten belope van één zesde van het bedrag i.g.v. maandlenzen, en één derde van het bedrag i;g.v. daglenzen verschuldigd voor de levering die 6, respectievelijk 3-maandelijks plaats vindt. De koper dient hiertoe een SEPA domicilëringsmandaat te bevestigen overeenkomstig de betaalmethodes voorzien op de website. De koper stemt bij aanvaarding van het abonnement in met deze werkwijze en huidige algemene voorwaarden.

Bij verhoging van de prijzen van de leveranciers, behoudt Contactlens Studio zich het recht voor deze verhogingen op ieder ogenblik op de nog niet uitgevoerde leveringen of gedeelten van leveringen door te voeren. Een eventuele prijsverhoging zal minstens 7 dagen voor de levering per e-mail of SMS worden medegedeeld, in welk geval de koper gerechtigd is het abonnement vóór de volgende levering en mits betaling van alle reeds geleverde goederen, te beëindigen. Bij gebrek aan beëindiging vóór de volgende levering, zal het abonnement onverkort blijven verderlopen tegen de aangepaste tarieven.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen met betrekking tot het verzakingsrecht overeenkomstig de Algemene Voorwaarden wordt het Servicepack aangegaan voor onbepaalde duur tot op het ogenblik dat Contactlens Studio niet langer in de mogelijkheid is de goederen waarop het abonnement betrekking heeft te leveren. Het abonnement is opzegbaar en mits alle reeds geleverde goederen werden betaald. Je kan ten allen tijde het Servicepack stopzetten. Indien je er binnen de 12 maanden uitstapt, betaal je de verkregen kortingen en de extra ontvangen lenzen.

Alle kennisgevingen mbt het Servicepack zoals een opzegging, het aanvragen van een opschorting, een wijziging van producten etc…, kunnen gedaan worden via aangetekend schrijven of via e-mail op het adres contactlensstudio.be

In afwijking van artikel 4 worden er bij het Servicepack geen leveringskosten aangerekend voor 3 leveringen in de Benelux i.g.v. maandlenzen en voor 5 leveringen in de Benelux i.g.v. daglenzen. Voor leveringen buiten de Benelux gelden de gewone tarieven voorzien in artikel 4.

Met eventuele wijzigingen in specificaties die door de koper doorgegeven worden zal rekening worden gehouden bij de eerstvolgende levering, op voorwaarde dat deze wijzigingen tijdig werden doorgegeven, zijnde uiterlijk 7 dagen voor de volgende levering.

In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur of deelbetaling ervan, al dan niet regulier via een lopend SEPA domiciliëringsmandaat zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire administratieve rappelkost kunnen aangerekend worden ten belope van 10,-euro.
Daarnaast zal, in geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur of deelbetaling ervan, al dan niet regulier via een lopend SEPA domiciliëringsmandaat, zonder ingebrekestelling en van rechtswege op het verschuldigd bedrag een schadebeding toegepast worden van 15% met een minimum van 75 euro. Op het aldus verhoogd bedrag worden intresten aangerekend ten bedrage van 1% per maand. Verder zal de koper bij laattijdige betaling eveneens instaan voor alle innings- en invorderingskosten die hierdoor worden teweeggebracht.

Voor zover er in huidig artikel niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden tevens op de formule van het Servicepack van toepassing.

Opgelet: Promocodes zijn niet cumuleerbaar met het Servicepack tenzij anders aangegeven.

Klachten:

Klachten i.v.m. de niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op het moment van de levering schriftelijk of via e-mail worden meegedeeld, bij gebreke waaraan elk klacht als onontvankelijk zal beschouwd worden. Klachten op grond van verborgen gebreken bij de geleverde zaken of de verstrekte diensten of op grond van verborgen niet-conformiteit dienen bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Een retourzending moet franco en zonder kosten voor Contactlens studio zijn en wordt alleen door Contactlens studio geaccepteerd nadat hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming gegeven is.

Onze contactgegevens:
Contactlens Studio

Orgelstraat 2
2000 Anttwerpen
info@contactlensstudio.be

Geschillenbeslechtiging

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be/nl . Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link.

Aansprakelijkheid- garantie:


Contactlens Studio levert de producten aan de hand van gegevens door de koper aan Contactlens Studio verstrekt. Contactlens Studio gaat er van uit dat de koper zijn ogen regelmatig, bij voorkeur elke zes maanden, laat controleren door een oogarts of contactlensspecialist. De koper bevestigt dit uitdrukkelijk bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden ttv het plaatsen van een bestelling. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Contactlens Studio geleverde producten, wordt weergegeven op de CE productinformatie van de fabrikant. De door Contactlens Studio geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper verbindt zich ertoe de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van onduidelijkheid voorafgaandelijk contact op te nemen met de fabrikant. Contactlens Studio is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant. Contactlens Studio is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen voor het oog. Contactlens Studio kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

Persoonlijke informatie:

De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij Contactlens Studio wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door Contactlens Studio worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij Contactlens Studio en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper kan hiervoor contact opnemen met info@contactlensstudio.be. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
 

Retourneren / herroepingsrecht:

In overeenstemming met het boek VI Wetboek Economisch Recht en de voorlichting en bescherming van de consument, geniet de koper herroepingsrecht. Voor alle niet-gepersonaliseerde producten ( sferische, torische en multifocale contactlenzen) heeft de koper het recht deze, zonder opgaaf van reden, binnen veertien werkdagen na ontvangst de bestelling te kunnen retourneren. Daartoe maakt de koper aan Contactlens Studio kenbaar het product te willen retourneren, en doet zulks binnen drie dagen waarbij eventuele verzendinstructies van Contactlens Studio opgevolgd dienen te worden. De koper krijgt restitutie van de aankoopprijs van het product binnen twee weken na retourontvangst mits Contactlens Studio het artikel voldoende gefrankeerd, in goede staat en tijdig heeft terug ontvangen. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is beschadigd of de bestelling werd geopend en/of niet in de originele verpakking werd geretourneerd. De veertien dagen vrijblijvend op zicht is niet van toepassing op persoonlijke producten, zoals torische, multifocale of persoonlijke lenzen ( vormvaste lenzen, nachtlenzen, sclerale lenzen , ...) speciaal voor de koper vervaardigd. Klik hier voor het Europees modelformulier voor herroeping.

Retouradres: Contactlens Studio, Orgelstraat 2, 2000 Antwerpen

Contact:
Dienst na verkoop: Orgelstraat 2, 2000 Antwerpen. Mail: info@contactlensstudio.be. Contactlens Studio is een initiatief van Contactlens studio BV – BTW BE 0450.324.775– Reknr: BE22 4099 5733 2147

Toepasselijk recht:


Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht. De Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.